Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

 

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ

drukom.com.pl

 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.drukom.com.pl prowadzona jest przez Drukarnia Waldemar Grzebyta wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Fabryczna 2, 64-920 Piła i adres do doręczeń: ul. Kossaka 108,64-920 Piła, NIP 764-010-24-40, REGON 570003617, adres poczty elektronicznej: kontakt@drukom.com.pl, numer telefonu: 67 2158589, fax 215 89 99

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Drukarni Internetowej (z wyjątkiem pkt. 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Drukarnia. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Drukarnia ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4. Definicje:

DRUKARNIA INTERNETOWA - Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.drukom.com.pl

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

KREATOR ONLINE – funkcjonalność Formularza Zamówienia, interaktywny kreator pozwalający Klientowi na wybór

szablonu Produktu, określenie jego cech oraz wgranie Plików Graficznych.

PRODUKT – dostępna w Drukarni Internetowej rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży

między Klientem a Drukarnią, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i

ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Drukarnią w ramach Weryfikacji Plików.

SPECYFIKACJA PLIKÓW GRAFICZNYCH – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych,

graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu.

SPECYFIKACJA PRODUKTU – właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być

przedmiotem Umowy Sprzedaży stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

SPRZEDAWCA; DRUKARNIA – Drukarnia Waldemar Grzebyta adres miejsca wykonywania działalności: ul. Fabryczna

2, 64-920 Piła i adres do doręczeń: ul. Kossaka 108,64-920 Piła, NIP 764-010-24-40, REGON 570003617, adres poczty

elektronicznej: sklep@drukom.com.pl, numer telefonu: 67 215 85 89, fax 67 215 89 99

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży albo umowa wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem

a Drukarnią za pośrednictwem Drukarni Internetowej.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do

zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Drukarnią.

1.5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Drukarnia: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

 

1.6 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Drukarni oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. WARUNKI ZAWIERANIA I REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY

2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Drukarnią następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Drukarni Internetowej.

2.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Drukarni Internetowej podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Drukarni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

2.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Drukarni Internetowej za pomocą Formularza Zamówień

2.4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Drukarni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Drukarni Internetowej). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, konfiguracja (parametry) Produktu/-ów, ilość (nakład) Produktu/ów, Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.5. Po złożeniu Zamówienia Drukarnia niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Drukarnię Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Drukarni o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Drukarnią.

2.6. Procedura Weryfikacji Plików, rozpoczęcie realizacji Umowy Sprzedaży przez Drukarnię

 • Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzana jest przez Drukarnia niezwłocznie (maksymalnie w ciągu jednego Dnia Roboczego) Weryfikacja Plików. W przypadku gdy w wyniku Weryfikacji Plików okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Drukarnia informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informację Drukarni i przesłania Drukarni poprawionych Plików Graficznych.

 •  Drukarnia przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie: (1) zakończenia Weryfikacji Plików (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) albo (2) otrzymania przez Drukarnię od Klienta poprawionych przez niego Plików Graficznych zgodnie z uwagami Drukarni przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Plików (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) albo (3) otrzymania przez Drukarnię żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików i braku przesłania przez Klienta poprawionych Plików Graficznych oraz po otrzymaniu zapłaty.

 •  Drukarnia wykonuje Produkt będący przedmiotem Umową Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem, a Drukarnią w ramach Weryfikacji Plików.

2.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Drukarni Internetowej oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2.6 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Drukarni Internetowej Sprzedawcy.

 

 

3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

3.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 • Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej http://www.payu.pl

3.2. Termin płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w dniu odbioru.

4. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

4.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Drukarni Internetowej w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

4.4. Drukarnia udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

 • Przesyłka kurierska

 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Fabryczna 2, 64-920 Piła – w Dni Robocze,

  w godzinach od 08:00 do 15:30.

4.5. Termin dostawy Produktu do Klienta albo jego gotowości do odbioru przez Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Drukarnię do realizacji Umowy Sprzedaży.

5. REKLAMACJA PRODUKTU

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Drukarni względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

5.2. Drukarnia obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: ul. Kossaka 108, 64-920 Piła;

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drukom.com.pl;

5.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Drukarnię. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5.5. Drukarnia ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Drukarni w powyższym terminie oznacza, że Drukarnia uznała reklamację za uzasadnioną.

5.6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Drukarni dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Fabryczna 2, 64-920 Piła.

6. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

6.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

6.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o r ozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych s ądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

6.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

6.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Drukarnią, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

 •  pisemnie na adres: ul. Kossaka 108, 64-920 Piła;

 •  w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@drukom.com.pl

7.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

7.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Drukarnia wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

7.2.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

7.4. Drukarnia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej). Drukarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Drukarnia nie zaproponowała, że sama odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Drukarni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Drukarnię do odbioru.

7.6. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy ponosi konsument:

7.6.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.6.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7.6.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.7.1. (1) o świadczenie usług, jeżeli Drukarnia wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Drukarnię utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Drukarnia ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.4. Z chwilą wydania przez Drukarnię Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Drukarnia w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe podcza przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w dostawie.

8.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

8.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Drukarnia może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8.8. Odpowiedzialność Drukarni w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Drukarnia ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Drukarnia, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Umowy zawierane poprzez Drukarnia Internetowa zawierane są w języku polskim.

9.2. Zmiana Regulaminu:

9.2.1. Drukarnia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

9.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

9.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

DRUKOM.COM.PL
ul. Kossaka 108,64-920 Piła
www.drukom.com.pl
sklep@drukom.com.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu - specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych

 

Materiały cyfrowe należy dostarczać siecią internetową przy użyciu protokołu FTP (File Transfer Protocol) na wskazany serwer: ftp.drukom.com.pl

Rekomendowanym formatem plików jest PDF
(akceptujemy również TIFF, JPG)

PDF – PrePress - zgodność: Acrobat X pro (PDF 1.3) należy zachować następujące parametry:

- wszystkie fonty zamienione na krzywe

- spady po 3 mm z każdej strony

- jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1

- rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi)

- tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili

- projekt wyśrodkowany na stronie

- odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane minimum 5 mm)

- jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto

- wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
- w przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności.

 

TIFF - należy zachować następujące parametry:

- projekt w skali 1:1

- spady po 3 mm z każdej strony

- rozdzielczość 250-350 dpi

- tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili

- bez warstw – spłaszczone

- projekt wyśrodkowany na stronie

- odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min 3 mm (katalogi i teczki minimum 5 mm)

- jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto

- wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

JPG - należy zachować następujące parametry:

- projekt w skali 1:1

- spady po 3 mm z każdej strony

- rozdzielczość 250- 350 dpi

- tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili
- projekt wyśrodkowany na stronie

- odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane minimum 5 mm)

- jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto

- wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które drukarnia nie ponosi odpowiedzialności

Możemy przetwarzać spakowane archiwa za wyjątkiem plików SIT,Zwróć uwagę, aby podczas przygotowania archiwum nie zabezpieczyć go hasłem, gdyż w takiej sytuacji nie będziemy mogli go wypakować

 

UWAGA!!!

- wszystkie czcionki mają być zmienione na krzywe

- przekonwertuj swoje pliki do następujących formatów PDF. TIFF lub JPEG


Odrzucamy pliki z powodów:

- brak spadów lub spady zbyt małe.

- treść lub grafika zbyt blisko linii cięcia.

- w pracy występują overprinty.

- niepoprawne rozszerzenie pliku.

- niekompletne czcionki.

- format pracy niezgodny ze specyfikacją.

- proszę sprawdzić linię bigu i/lub falcu.

- praca powinna być wyśrodkowana.

- proszę przesłać pliki tylko w jednym formacie pdf, jpg, tiff.

- proszę zamienić czcionki na krzywe.

- plik uszkodzony. Proszę ponownie wgrać plik do tego zlecenia.

- w pracy występuje kolorystyka inna niż w specyfikacji.

- nieodpowiednia ilość stron w stosunku do wybranego produktu.

- zbyt niska rozdzielczość.

- nie przyjmujemy otwartych plików składowych

- nie przyjmujemy plików z programów pakietu OfficeZałącznik nr 2 do Regulaminu - właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży

1.Drukarnia dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta.

2. Nieznaczne różnice kolorystyczne przy wykonaniu jednego projektu.

Dopuszczalne odchylenia kolorystyki w nakładzie wzorca, dla druku wg. gęstości optycznej +/- 0,2. Nie może być to podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnie odrzucone. Taka sytuacja może również mieć miejsce przy wznawianiu projektu do druku.


3. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być powodem do zgłoszenia reklamacji i jeśli taka zostanie zgłoszona zostanie przez Drukarnie odrzucona ze względu na różnice technologiczne ekranów, a maszyn drukujących.


4. Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia, a zamówienie uznaje się za wykonane poprawnie:
a) przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie łamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm,
b) przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm,
c) przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm,
d) przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm,
e) różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / - 1,5 % ilości zamówionej.
Odchylenia te nie mogą być podstawą zgłoszenia reklamacji, a jeśli takie zostanie zgłoszone, zostanie przez Drukarnię odrzucone.

5. Za błędnie wykonany złam uznaje się taki, który powoduje zagniecenia papieru, jego zmarszczenia lub inne zdeformowanie uniemożliwiające poprawne odczytanie treści lub ilustracji. Przy gramaturach powyżej 130 g, dostrzega się zjawisko pękania papieru w miejscu łamania, szczególnie widoczne w miejscach silnie pokrytych farbą drukarską. W celu ograniczenia tego niepożądanego zjawiska, Drukarnia stosuje bigowanie przed procesem falcowania. W zależności od surowca i grafiki, bigowanie nie zapewnia jednak pełnego zabezpieczenia przed efektem pękania. Spowodowane to jest graniczną wytrzymałością surowca i wada taka nie jest traktowana jako błąd Drukarni, a tym samym nie może podlegać reklamowaniu.

 

6. W standardowo wykonanej oprawie zeszytowej zszywki zostają umieszczone w ¼ wysokości grzbietu mierzonej od stopki do główki. Zszywki nie powinny ulegać przesunięciu zarówno w pionie jak i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenia w gotowym produkcie:

- zszywki płaskie  3mm

- zszywki oczkowe  1mm

W przypadku oprawy oczkowej niedopuszczalne są przesunięcia w zszywkach oczkowych powodujące zwiększenie lub zmniejszenie odległości między nimi, uniemożliwiające swobodne wpięcie ich do segregatora. Standardowy rozmiar oczek wynosi 6 mm, natomiast rozsunięcie wynosi 80 mm mierzone od środka oczek.

Ilość, rodzaj oraz kształt zszywek powinna zostać podana przez klienta zlecającego pracę przed rozpoczęciem oprawy.

 

7. Oprawa klejona. Wybór oprawy uzależniony jest od dalszego przeznaczenia użytkowego w oprawianej pozycji. Minimalna grubość grzbietu wynosi 2 mm, natomiast maksymalna grubość grzbietu wynosi 50 mm.

W przypadku oprawy klejonej grzbiet oprawy składający się z kilku składek ułożonych jedna za drugą poddawany jest ścinaniu, a następnie frezowaniu, po czym na miejsce poddane procesowi frezowania podawany jest klej, który łączy pojedyńcze kartki w blok, do którego zostaje przyklejona okładka. W przypadku oprawy klejonej należy pamiętać, że:

- klejenie boczne między okładką a wnętrzem zachodzi standardowo po 5 mm na każdą ze stron (druga strona okładki i pierwsza strona wnętrza oraz ostatnia strona wnętrza i trzecia strona okładki) i przykrywa obraz w miejscu klejenia. W przypadku rozkładówek między tymi stronami (łączony obraz / grafika na stronach) konieczne jest rozsunięcie ich po 5mm na zewnątrz od grzbietu (łączenie obrazu przesunięte jest wówczas o 5 mm)

- rozkładówki wewnętrzne również powinny być rozsunięte od strony grzbietu po 1,5 mm na stronę

- możliwa jest sytuacja wystawania kleju do 1mm poza big ograniczający klejenie boczne

- powinna zostać ustalona grubość grzbietu przed przygotowaniem materiałów do druku okładki (zależna od objętości i grubości surowca użytego do druku wnętrza)

 

8. Format gotowego wyrobu. Format gotowego wyrobu mierzony jest w dwóch w wymiarach:

- od grzbietu do boku przedniego wyrobu - szerokość

- od boku górnego do boku dolnego wyrobu - wysokość

Format gotowego wyrobu powinien być zgodny z formatem określonym przez klienta.

Dopuszczalne odchylenia formatu w stosunku do zamówienia:  2mm.

Prostokątność

Przycięte, prostopadłe krawędzie produktu powinny tworzyć kąt 90 stopni, odchylenie od prostokątności mie- rzone jest w odniesieniu do grzbietu i nigdy nie powinno przekroczyć 2mm na dłuższym boku egzemplarza.

 

9. Za błędnie wykonaną warstwę lakierową lakieru offsetowego, uznaje się warstwę, która posiada na powierzchni przeznaczonej do lakierowania miejsca niepolakierowane, łuszczące się, itp. Dodatkowe uszlachetnienie poprzez nałożenie folii mat, błysk może spowodować zmiany kolorystyki w sposób nieprzewidywalny, uzależniony od grafiki na wydruku. Za zmiany kolorystyki po dodatkowym uszlachetnieniu drukarnia nie ponosi odpowiedzialności, ponieważ zmiany następują w sposób niezależny od drukarni i w żaden sposób nie podlegający jakimkolwiek pomiarom.

10. Przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany przy Kurierze sprawdzić ją. W razie stwierdzenia szkody związanej z przesyłką kurierską należy sporządzić protokół szkody wspólnie z kurierem, który jest podstawą reklamacji. Brak protokołu szkody jest podstawą do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Drukarnię.

11. Wykorzystane papiery i materiały mogą nieznacznie różnić się od tych, które są stosowane w procesie druku i oprawy. Różnica jest wynikiem stosowania materiałów pochodzących od różnych producentów i mieści się w granicach tolerancji gramatur papierów ogólnie przyjętej w poligrafii.

12. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu wpłaty przez instytucje finansowe oraz kurierów, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta i szkody przez nich spowodowane.